Published on

Flutter Cheatsheet

Authors

Bài viết tổng hợp kinh nghiệm cá nhân của mình trong quá trình lập trình với Flutter. Hy vọng sẽ giúp ích và tiết kiệm được thời gian của các bạn.

Problems

Một số lỗi thường gặp trong quá trình lập trình với Flutter:

avdmanager is missing from the Android SDK

Nguyên nhân:

  • Chưa cài Android SDK => Cài Android SDK
  • Đường dẫn config của Android SDK trong Flutter chưa đúng. => Set lại đường dẫn bằng lệnh: flutter config --android-sdk {path} => Trong đó {path} là đường dẫn đến thư mục chứa Android SDK => Nếu bạn kiểm tra biến $ANDROID_HOME là đường dẫn đúng thì dùng lệnh flutter config --android-sdk $ANDROID_HOME cho lẹ.

-- TO BE CONTINUED --